1. Anderson, Phytopathology 49: 117, 1959.
 2. Bancroft, Hills & Markham, Virology 31: 354, 1967.
 3. Bancroft, Hiebert, Rees & Markham, Virology 34: 224, 1968.
 4. Gay, Phytopathology 59: 802, 1969.
 5. Hills & Plaskitt, J. Ultrastruct. Res. 25: 323, 1968.
 6. Kuhn, Phytopathology 54: 739, 1964a.
 7. Kuhn, Phytopathology 54: 853, 1964b.
 8. Kuhn, Phytopathology 58: 1441, 1968.
 9. Lovisolo & Conti, Neth. J. Pl. Path. 72: 265, 1966.
 10. Shepherd, Phytopathology 54: 466, 1964.
 11. Shepherd & Fulton, Phytopathology 52: 789, 1962.
 12. Walters & Dodd, Phytopathology 59: 1055, 1969.