1. Atabekov & Novikov, Biokhimia, U.S.S.R. 31: 157, 1966.
 2. Atabekov, Dementyeva, Schaskolskaya & Sacharovskaya, Virology 36: 601, 1968a.
 3. Atabekov, Novikov, Kiselev & Kaftanova, Virology 36: 620, 1968b.
 4. Brakke, Virology 9: 506, 1959.
 5. Brakke, Virology 17: 131, 1962.
 6. Carroll, Virology 42: 1015, 1970.
 7. Finch, Nature, Lond. 212: 349, 1966.
 8. Gardner, Phytopathology 57: 1315, 1967.
 9. Gibbs, Kassanis, Nixon & Woods, Virology 20: 194, 1963.
 10. Gold, Suneson, Houston & Oswald, Phytopathology 44: 115, 1954.
 11. Gumpf & Hamilton, Virology 35: 87, 1968.
 12. Hamilton & Ball, Virology 30: 661, 1966.
 13. Harrison, Nixon & Woods, Virology 26: 284, 1965.
 14. Kassanis & Slykhuis, Ann. appl. Biol. 47: 254, 1959.
 15. McKinney, Phytopathology 41: 563, 1951.
 16. McKinney, Pl. Dis. Reptr 37: 292, 1953.
 17. McKinney & Greeley, Tech. Bull. U.S. Dep. Agric. 1324, 84 pp., 1965.
 18. Novikov, Doctoral Dissertation, Moscow State University, 1970.
 19. Novikov & Atabekov, Virology 41: 101, 1970.
 20. Shikata, J. Fac. Agric. Hokkaido (imp.) Univ. 55(1), 110 pp., 1966.
 21. Sprague, McKinney & Greeley, Science, N.Y. 141: 1052, 1963.